......Welcome to Kruwaew's Weblog : ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อกครูแว๋ว....

Trouble Is a Friend

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เรียนรู้เรื่องเว็บบล็อก

วันนี้มาอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยเว็บบล็อกให้กับครูภาษาอังกฤษ
ในระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2554
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ชื่อ ครูรัชนี ซุยยะกิจ หรือ ครูแว๋ว
พื้นเพ คนหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา
แต่ระหกระเหินไปเป็นครูโรงเรียนบ้านดอนไผ่ (ราษฎร์รังสรรค์)
ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
E-mail : ratchaneesui@gmail.com   
       หรือ   rat_chanee111@hotmail.com

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

การพูดภาษาอังกฤษในการจัดงานปีใหม่

Happy New Year, everybody.
                           I am very happy to see all of you here to celebrate thearrival of the New Year. In particular, I am delighted to have Mr.John and Mrs.Lilly from Ratchaburi here with us. Mr.John and Mrs.Lilly, I really appreciate your presence here tonight.
                           I hope you will have a good time tonight,and I wish everyone to you a very Happy New. Let's all have fun!
ที่มา  :  คู่มือพูดภาษาอังกฤษในพิธีการต่างๆ  ของ  สำราญ  คำยิ่ง

ใช้คำภาษาอังกฤษ อย่าให้ผิดเชียวนะ

การใช้ the กับ School ผิด
ผิด : My sister goes to the School.
ถูก : My sister gooes to school.
น้องสาวของฉันไปโรงเรียน
อธิบาย to go to school หมายถึงไปโรงเรียนเช่นเดียวกับ to leave school หมายถึง ออกจากโรงเรียนเพราะจบแล้ว จึงไม่เป็นนักเรียนอีกต่อไป
to leave the school หมายความว่าอออกจากตัวอาคารโรงเรียน โดยผู้นั้นไม่จำเป็นต้องเป็นนักเรียนก็ได้

การใช้ the กับ church ผิด
ผิด : On sunday I go to the church.
ถูก : On sunday I go to church.
ในวันอาทิตย์ฉันไปสวดมนต์ที่โบถส์
อธิบาย to go to church หมายความว่า ไปสวดมนต์ to go to the church หมายถึงไปเยี่ยม ไปดู แวะไปที่โบถส์ ทำนองเดียวกับ

   go to bed            - ไปนอน
   go to the bed      - ไปที่เตียง (อาจไปหยิบอะไรก็ได้)

   go to prison        - ไปติดคุก (มีโทษ)
   go to the prison   - ไปที่เรือนจำ (ไปเยี่ยม ไปธุระ ไปดูกิจการ)

   go to market        - ไปจ่ายตลาด (ซื้อของ)
   go to the market   - ไปตลาด (ไปเดินดู และไปไม่ได้ซื้อของ)

   go to sea            - ไปเดินเรือ
   go to the sea       - ไปทะเล (ไปเที่ยวดู)

   go to hospital      - เข้าโรงพยาบาล
   go to the hospital - ไปที่โรงพยาบาล (ไปเยี่ยมผู้ป่วย
                               ดูกิจการหรือหาเพื่อน)

   sit to table           - ทำงาน (นั่งที่โต๊ะเพื่อทำงาน)
   sit to the table      - นั่งที่โต๊ะ (นั่งเล่น)

ที่มา:หนังสือเรื่องDo and Don't ภาษาอังกฤษอย่าใช้ผิดเชียวนะของนัชชา  วิริยะจำนงค์